Đồng chí Nguyễn Văn Dũng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra trong 02 ngày 07 và 08/9; với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”. Qua 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm Đại hội đã thành công tốt đẹp.  

Đại biểu tham dự đại hội.

Tham dự đại hội (ngày 08/9), có các đồng chí: Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Trà Vinh; Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cùng với 226 đại biểu chính thức đại diện cho trên 130.000 hội viên nông dân trong tỉnh.

Đại biểu tham quan các sản phẩm của Hội viên nông dân trong tỉnh được trưng bày tại đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 11/13 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội lần thứ VIII. Đặc biệt chỉ tiêu phát triển hội viên mới, đã phát triển được 24.434 hội viên (đạt 106% chỉ tiêu), có chú trọng mở rộng đối tượng kết nạp là trí thức trẻ, giảng viên, sinh viên Khoa Nông nghiệp Thủy sản Trường Đại học Trà Vinh; 856 hội viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Có 215.377 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt trên 100% chỉ tiêu Nghị quyết; thông qua phong trào đã hỗ trợ cho trên 3.000 lượt hộ hội viên nghèo, cận nghèo về cây, con giống, vốn, khoa học kỹ thuật... Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh của hộ có thu nhập trên 01 tỷ đồng/năm. Cá biệt hộ Ngô Văn Đệ (xã Long Khánh, huyện Duyên Hải) nuôi tôm công nghệ cao thu nhập 10 tỷ đồng/năm. Hội nông dân cơ sở, nhân rộng được 40.000m2 nhà màng và nhà lưới và 740 mô hình ứng dụng công nghệ cao khác.

Đại biểu tham quan các sản phẩm của Hội viên nông dân trong tỉnh trưng bày tại đại hội.

Phối hợp với các ngành liên quan vận động hội viên, nông dân tích cực chung sức XDNTM, tham gia xây dựng gia đình văn hóa ấp, khóm văn hóa,…hội viên, nông dân đóng góp 87.091 ngày công/6,487 tỷ đồng sửa chữa các tuyến đường đal liên ấp, phát quang bụi rậm đường nông thôn, nạo vét khai thông dòng chảy kênh nội đồng, hiến đất xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Trà Vinh thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với tổng dư nợ 1.089 tỷ đồng/37.691 hộ vay. Quỹ Hỗ trợ nông dân đến cuối nhiệm kỳ đạt 44,132 tỷ đồng. Xây dựng 111 dự án khởi nghiệp/651 hộ/25,56 tỷ đồng từ nguồn vốn "Nông dân khởi nghiệp” của Ngân hàng Chính sách xã hội, thực hiện các mô hình như nuôi vọp thương phẩm, nuôi dê sinh sản, trồng màu trong nhà lưới, lúa hữu cơ - tôm,... kết quả bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hội phối hợp mở 542 lớp dạy nghề/13.303 học viên...

Tại Đại hội, đã thông qua các tham luận của các đại biểu, lãnh đạo các sở, ngành và Hội Nông dân các huyện để làm sáng tỏ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2018 - 2023. Mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã gắn với giải quyết việc làm cho hội viên, nông dân (Hội Nông dân huyện Duyên Hải); Hội Nông dân Tiểu Cần tham gia chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, nông thôn mới nâng cao; Hội Nông dân huyện Trà Cú với công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị cho hội viên trong quá trình xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại đại hội.

Đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam biểu dương những kết quả đạt được của Hội Nông dân tỉnh trong nhiệm kỳ qua; đồng thời yêu cầu tỉnh Hội trong thời gian tới cần tập trung một số vấn đề, như: tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục vận động, đoàn kết nông dân thực sự trở thành lực lượng cách mạng, lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội to lớn và mạnh mẽ của tỉnh; phối hợp với các cấp, các ngành trong tỉnh tăng cường đào tạo nghề, nâng cao trình độ mọi mặt cho nông dân.

Tăng cường và tổ chức tốt các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể...; tập trung mở rộng các nguồn lực, hỗ trợ nông dân về vốn tín dụng, vật tư nông nghiệp, khoa học - kỹ thuật; phát triển các hình thức kinh tế tập thể, hợp tác trong sản xuất; tích cực xây dựng và củng cố tổ chức Hội nhằm đáp ứng yêu cầu vận động nông dân trong tình hình mới, chú trọng xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp làm tiền đề để thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã…

Các cấp Hội cần bám sát thực tiễn cuộc sống, dựa vào các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và những chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, để tìm ra những cách làm phù hợp, có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động…

Đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo: tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, vận động cán bộ, hội viên nông dân chấp hành và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên nông dân.

Tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nghiên cứu, tìm tòi, học tập, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng các chương trình, kế hoạch, việc làm cụ thể, thiết thực, hướng về cơ sở, xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Các cấp Hội cần phát động mạnh mẽ, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào thi đua “nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”. Tiếp tục duy trì, phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả trên các lĩnh vực. Liên kết chặt chẽ trong sản xuất, chế biển nhằm hình thành chuỗi giá trị góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.

Cùng với Đảng bộ tỉnh thực hiện hoàn thành mục tiêu nông thôn mới đúng thực chất và có chiều sâu hơn. Đồng thời tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền những chính sách về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Thể hiện rõ vai trò chủ thể của nông dân trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 04 -NQ/TU của Tỉnh ủy “về xây dựng tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025".

Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân. Kịp thời phát hiện và tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của hội viên.

Ban Chấp hành Hội các cấp, nhất là Ban Thường vụ và cán bộ chủ chốt phải luôn gương mẫu, năng động, đi đầu trong định hướng, đề xuất và điều hành mọi hoạt động của Hội, phải thật sự là trung tâm đoàn kết, thống nhất trong tổ chức các phong trào nông dân…

Đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (phải) tặng Bức trướng “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo -Hội nhập - Phát triển” cho Hội Nông dân tỉnh.

Dịp này, đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng bức trướng “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển” cho Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh.

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTQQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh tỉnh trao 10 tỷ đồng cho Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh (phải) trao số tiền 10 tỷ đồng cho Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh.

Đại hội đã bầu 29 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028; 13 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam, lần thứ VIII. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028; 03 Phó Chủ tịch gồm các đồng chí: Phạm Quốc Việt, Thạch Thị Ngọc Mai, Quảng Thanh Tú. 

 Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt đại hội.

Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam, lần thứ VIII.

Đại hội đã thông qua 14 chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2023 - 2028

1. Có 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội.
2. Có 100% cán bộ chuyên trách công tác Hội cơ sở và Chi hội trưởng được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ.
3. Hàng năm, có 100% cơ sở và chi Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 60% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phát triển 7.500 hội viên mới, đạt 95% so với hộ nông nghiệp.
4. Tập hợp hội viên vào sinh hoạt theo tổ Hội Nông dân nghề nghiệp đạt 90% so với hội viên hiện có; thành lập mới 100 Chi Hội Nông dân nghề nghiệp.
5. 100% chi Hội xây dựng được Quỹ Hội.
6. Tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, huyện đạt trên 19 tỷ đồng.
7. Hàng năm, có 60% hộ đăng ký thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và có 55% trở lên đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp.
8. Tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đến 100% hội viên nông dân; tham gia Bảo hiểm y tế đạt trên 95%.
9. 100% Hội Nông dân cấp huyện, cấp cơ sở tổ chức được hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân có hiệu quả.
10. Phối hợp dạy nghề cho 15.000 lao động nông thôn.
11. Mỗi cơ sở Hội xây dựng 10 tổ Hợp tác và mỗi huyện, thị, thành Hội hướng dẫn, giới thiệu 05 mô hình kinh tế của Chi, Tổ hội nông dân nghề nghiệp lên hợp tác xã.
12. Có 01 sản phẩm chủ lực/xã, phường, thị trấn
13. 100% cơ sở Hội có mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, thích ứng với biến đổi khí hậu.
14. 100% nông dân sản xuất, kinh doanh có cam kết sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo Báo Trà Vinh

Nguồn: https://www.baotravinh.vn/trong-tinh/dong-chi-nguyen-van-dung-tai-dac-cu-chu-tich-hoi-nong-dan-tinh-tra-vinh-nhiem-ky-2023-2028-31515.html?fbclid=IwAR3bb_ApZ2pRmDSXiTTCxIRNqYDeY8DXs3-Zy7tj49H0augaY12uqUEoTZ8

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 97
  • Trong tuần: 11,085
  • Tất cả: 436,908