Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền về Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029
Ngày 12/7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái ký ban hành Công văn số 682-CV/TU về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2024-2029.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; Đảng đoàn UBMTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ  chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân về vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của UBMTTQ Việt Nam các cấp, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

Tập trung lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam các cấp chuẩn bị thật kỹ các văn kiện trình Đại hội; chỉ đạo chuẩn bị tốt nguồn nhân sự đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ,  đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, Nhà nước, Điều lệ MTTQ Việt Nam, quy định của Tỉnh ủy về công tác cán bộ và thực tiễn công tác Mặt trận trong giai đoạn mới. Xây dựng UBMTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 có cơ cấu, số lượng hợp lý, xem trọng tính thiết thực, tính tiêu biểu và tính đại diện. Nâng cao chất lượng thành phần cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai cấp, tầng lớp, các dân tộc, tôn giáo; bảo đảm tỉ lệ người ngoài Đảng phù hợp để UBMTTQ Việt Nam các cấp thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng lớn, là hình ảnh tiêu biểu nhất cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Lựa chọn nhân sự đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam cấp trên đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu và là những người tiêu biểu.

Cấp ủy phân công, giới thiệu Bí thư hoặc Phó Bí thư cấp ủy tham gia UBMTTQ Việt Nam cùng cấp; phân công Ủy viên Thường vụ cấp ủy có uy tín, năng lực để giới thiệu hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam cùng cấp.   

Thống nhất chủ trương giao các huyện ủy, thị ủy, thành ủy chủ động chuẩn bị nhân sự theo hướng Trưởng Ban Dân vận không đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam cấp huyện, thị xã, thành phố, khi Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện, thị xã, thành phố sẽ thực hiện. 

Lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền về Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029 để Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. UBMTTQ Việt Nam các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua thiết thực, rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân trong học tập, lao động sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

Đảng đoàn UBMTTQ Việt Nam tỉnh lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương MTTQ Việt Nam xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo, hướng dẫn UBMTTQ Việt Nam các cấp tổ chức Đại hội bảo đảm theo yêu cầu. Đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp phải tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, đóng góp tâm huyết, trách nhiệm cho thành công của Đại hội. Số lượng đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp có thể tăng nhưng không vượt quá 10% so với Đại hội nhiệm kỳ trước.

Lựa chọn đơn vị chỉ đạo đại hội điểm ở cấp xã, cấp huyện để rút kinh nghiệm.  Thời gian tiến hành Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã hoàn thành trong tháng 4/2024; cấp huyện hoàn thành trong tháng 6/2024; cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 8/2024. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả hoạt động, các phong trào thi đua, tình hình Đại hội của MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

* Sau Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 04/7/2023, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 611/TTg-QHĐP “V/v phối hợp, tạo điều kiện để tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029” gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Thủ trương cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Tiếp đó, ngày 10/7, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh có Công văn số 2980/UBND-THNV “V/v thực hiện Công văn số 611/TTg-QHĐP ngày 04/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ”. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất theo thẩm quyền để UBMTTQ Việt Nam tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029 đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ.

Linh Phương

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 2
  • Trong tuần: 1 349
  • Tất cả: 608537