Giới thiệu quyển sách “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1930-2020”
Từ khi thành lập đến nay, những chặng đường lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, của dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh được xây dựng, củng cố và không ngừng phát triển.
 
anh tin bai

Trải qua, 90 năm hình thành và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh đã khắc ghi các hoạt động, các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận trong đấu tranh giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; bộ máy Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của tỉnh qua các thời kỳ, ghi nhận công lao đóng góp của những người làm công tác Mặt trận, công tác phối hợp của các cơ quan ban ngành, đoàn thể với Mặt trận, rút ra những bài học kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động, góp phần khơi dậy niềm tự hào trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là các thế hệ cán bộ làm công tác Mặt trận trong tỉnh. Từ đó, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; phát huy tốt vai trò của Mặt trận theo quy định của Hiến pháp: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

anh tin bai

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh giới thiệu quyển sách: Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1930 - 2020, gồm chương mở đầu và 6 chương chia thành 5 giai đoạn (1930-1945; 1945-1954; 1954-1975; 1975-1992; 1992-2000; 2000-2020), 5 phụ lục, có 451 trang. Đây là đề tài đã được Hội đồng Khoa học cấp tỉnh nghiệm thu, là tài liệu khoa học, chính thống, tổng kết 90 năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh, góp phần giáo dục, phát huy truyền thống cho cán bộ Mặt trận, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đồng thời, là công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029./.

Quốc Phương


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 9
  • Trong tuần: 1 152
  • Tất cả: 603847