Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Chức năng:

Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Thường trực, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh và cấp ủy cùng cấp về công tác Mặt trận ở địa phương.

Nhiệm vụ:

1. Tham mưu cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết, chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ tỉnh đồng thời đề xuất các chủ trương, kế hoạch công tác của Ủy ban MTTQ tỉnh theo từng thời gian và nhiệm kỳ Đại hội theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
2. Tham mưu cho Ban Thường trực hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương, Nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch công tác của Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Cung cấp thông tin thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.
3. Tham mưu cho Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội, các Sở, ngành, các tổ chức thành viên cùng cấp triển khai, thực hiện các chương trình công tác đã được thảo luận thống nhất; thực hiện quy chế phối hợp công tác và vận động các tầng lớp nhân dân ở địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác An ninh – quốc phòng trong từng thời gian.
4. Tập hợp, đề xuất với Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ tỉnh những chủ trương, chính sách, chế độ…liên quan đến đời sống dân sinh, dân chủ của các tầng lớp nhân dân để tham gia và kiến nghị với cấp ủy Đảng, Chính quyền, các ngành có liên quan xem xét, giải quyết, nhất là đối với đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc, người Việt Nam ở nước ngoài, các chức sắc, tôn giáo, người có uy tín trong các dân tộc thiểu số, các nhân sĩ trí thức tiêu biểu.
5. Chủ trì hoặc phối hợp với các Ban chuyên môn của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để triển khai, thực hiện các đề tài, chuyên đề, dự án và tổng kết các mô hình, điển hình về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giới thiệu các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận.
6. Giúp Ban Thường trực xây dựng và quản lý cơ sở vật chất, tài chính, tài sản của Cơ quan theo quy định của pháp luật. Bảo đảm điều kiện hoạt động của Ủy ban, Ban Thường trực, các tổ chức tư vấn của Mặt trận tỉnh; tham mưu công tác tổ chức cán bộ và công tác thi đua – khen thưởng của Mặt trận theo quy định của Nhà nước và luật MTTQ Việt Nam.

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 3
  • Trong tuần: 1 350
  • Tất cả: 608538