MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: Bạn đọc và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh 

Chuẩn bị Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa X, Ban Thường trực khóa IX đã triển khai xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trân trọng báo cáo, xin ý kiến về Dự thảo báo cáo, trong đó tập trung vào các nội dung:

I. TIÊU ĐỀ BÁO CÁO CHÍNH TRỊ 

 Tiêu đề Báo cáo chính trị dự kiến là: “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động; mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa; thực hiện khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phồn vinh, hạnh phúc”.

II. NỘI DUNG BÁO CÁO CHÍNH TRỊ 

Ngoài phần mở đầu và phần kết, Báo cáo chính trị chia làm hai phần:

Phần thứ nhất: Tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Phần thứ hai: Phương hướng, Mục tiêu và Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Kèm theo Báo cáo chính trị là phụ lục kết quả hoạt động của các tổ chức thành viên, phụ lục số liệu kết quả trong nhiệm kỳ.

1. Phần thứ nhất: Tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phần này được bố cục thành  nội dung như sau:

- Tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương; Tình hình trong các tầng lớp nhân dân (công nhân, nông dân, trí thức, văn nghệ sĩ, đồng bào tôn giáo, dân tộc,...), Trong mỗi thành phần đều chỉ ra cơ cấu, đặc điểm, vai trò, những đóng góp, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Tác động của bối cảnh, tình hình 05 năm qua và những tâm tư, nguyện vọng, băn khoăn, quan tâm, lo lắng, bức xúc của các tầng lớp nhân dân.
- Kết quả thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2019 - 2024: Phần này chia thành 2 nội dung: 
+ Kết quả thực hiện 05 Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2019-2024
+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn
- Đánh giá chung: Những kết quả đạt được, nguyên nhân đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế.
- Bài học kinh nghiệm: Dự thảo đề ra 5 bài học kinh nghiệm rút ra từ quá trình tổ chức triển khai  công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ, đồng thời, kế thừa phát triển các bài học kinh nghiệm nhiệm kỳ trước.
- Nhìn lại tỉnh Trà Vinh, sau 32 năm tái lập, dưới sự lãnh đạo toàn diện và đúng đắn của Đảng, Mặt trận cùng với cả hệ thống chính trị trong tỉnh thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động, qua đó ngày càng khẳng định rõ hơn vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị, trong việc hiệu triệu, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thi đua phát triển KT-XH, giữ gìn an ninh, trật tự; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ ở cơ sở, truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức. 

2. Phần thứ hai: Phương hướng, Mục tiêu và Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Dự báo tình hình của địa phương 
- Phương hướng: Dự thảo nêu 5 phương hướng
- Mục tiêu: Có mục tiêu tổng quát; Một số chỉ tiêu cụ thể; Xin ý kiến đại biểu về những chỉ tiêu cụ thể
- Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029: Trên cơ sở kế thừa chương trình hành động nhiệm kỳ IX, quán triệt, cụ thể hóa những chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Thường trực để ra Chương trình hành động nhiệm kỳ X.

Cách thức thể hiện: tên gọi ngắn gọn, khái quát. Mỗi chương trình có kết cấu mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, nhóm giải pháp chủ yếu.

+ Chương trình 1: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
+ Chương trình 2: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước
+ Chương trình 3: Động viên các tầng lớp nhân dân thi đua, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua
+ Chương trình 4: Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài
+ Chương trình 5: Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp
+ Chương trình 6: Xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc. Trên tinh thần quán triệt, triển khai Nghị quyết XIII của Đảng, Nghị quyết 43-NQ/TW và yêu cầu công tác Mặt trận trong tình hình mới, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng chương trình mới để tập trung hướng đến cơ sở, địa bàn khu dân cư.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc và các tầng lớp nhân dân. Các ý kiến đóng góp vui lòng gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam số 89, Lê Lợi, Phường 1, thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh (qua Tiểu ban Văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh) hoặc qua địa chỉ email: dcpltg@gmail.com đến ngày 20/5/2024. 

Trân trọng xin ý kiến.

Bấm vào để xem chi tiết và tải các văn bản đầy đủ tại đây:

1. Công văn lấy ý kiến: cv-so-251-lay-y-kien-tren-web.signed.pdf

2. Dự thảo Báo cáo chính trị: 3.-mttq-tinh-du-thao-bao-cao-chinh-tri-lay-y-kien-lan-4-.doc

NNT


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 17
  • Trong tuần: 1 160
  • Tất cả: 603855