Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới
Đối ngoại nhân dân (ĐNND) là bộ phận cấu thành của công tác đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước ta. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động ĐNND là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, mà nòng cốt là Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các đoàn thể và các tổ chức nhân dân. Với phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”, công tác ĐNND của tỉnh Trà Vinh trong những năm qua đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần tạo thành sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên mặt trận của công tác đối ngoại. 

Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư “về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”, trong những năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp cùng chính quyền và các tổ chức thành viên thường xuyên triển khai, quán triệt đến cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong tỉnh các mục tiêu, nhiệm vụ của công tác ĐNND; về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài; thông tin đến kiều bào quê hương Trà Vinh về chủ quyền biển, đảo, tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội, chính sách kêu gọi và thu hút đầu tư, phát triển du lịch của tỉnh.
Các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện để công tác ĐNND hoạt động có hiệu quả, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhân các dịp lễ, tết, tỉnh phối hợp với các Hội hữu nghị song phương thăm các trí thức, công nhân, học sinh người nước ngoài đang công tác, lao động, học tập tại một số cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục của tỉnh; thành lập đoàn tham dự một số hoạt động của Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam tại Camphuchia; tổ chức họp mặt kiều bào nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm để qua đó vừa thông tin, tuyên truyền đến kiều bào những thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hóa – xã hội của địa phương, vừa lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của kiều bào về những vấn đề liên quan đến chính sách thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, khai thác du lịch; đồng thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân kiều bào có nhiều đóng góp xây dựng công trình phúc lợi công cộng và từ thiện - xã hội.

 Ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích đóng góp từ thiện xã hội nhân dịp họp mặt kiều bào năm 2020

Tỉnh Trà Vinh tiếp tục duy trì, củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác với Campuchia; thiết lập quan hệ với trên 30 tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các tổ chức quốc tế; huy động nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn tài trợ của các tổ chức phi chính phủ (NGO) đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu, các dự án giảm nghèo; tăng cường kết nối, giới thiệu tiềm năng, lợi thế của tỉnh góp phần kêu gọi đầu tư nước ngoài vào tỉnh. Chấp hành nghiêm các quy định về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, quản lý đoàn ra, đoàn vào; tăng cường công tác ĐNND và công tác vận động người Trà Vinh đang định cư ở nước ngoài hướng về quê hương, đất nước. Trong 10 năm qua, tỉnh đã tiếp nhận viện trợ của 24 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, thực hiện 272 chương trình, dự án ở các lĩnh vực giáo dục, y tế, phát triển cộng đồng, biến đổi khí hậu... với tổng kinh phí là trên 10,4 triệu USD (tương đương 240,5 tỷ đồng), giải ngân đạt 195,9 tỷ đồng. Các dự án phi chính phủ nước ngoài thực hiện trên địa bàn tỉnh có tác động đáng kể trong việc làm thay đổi nhận thức, nâng cao năng lực cho cán bộ và người dân trong vùng dự án, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
Để nâng cao hiệu quả công tác ĐNND của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới, góp phần phát huy những đặc trưng, tính cách tốt đẹp và khát vọng vươn lên của con người Trà Vinh, sức mạnh của khối đoàn kết các dân tộc trong tỉnh; đồng thời, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước để đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng trọng yếu theo quan điểm của Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, thời gian tới MTTQ Việt Nam tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp trọng tâm sau:
 Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt làm cho cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc về công tác ĐNND trong tình hình mới theo Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư, về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài theo Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới”, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI.
Hai là, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong hệ thống MTTQ Việt Nam, nhất là người đứng đầu và bộ phận tham mưu của UBMTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên về công tác ĐNND trong tình hình mới. Đặc biệt là nghiên cứu, tổ chức thực hiện tốt các giải pháp cơ bản Chương trình 4 về “Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân” của Đại hội IX MTTQ Việt Nam, trọng tâm là phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh các hoạt động ĐNND theo phương châm “chủ động, sáng tạo, hiệu quả”, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa Nhân dân Việt Nam với Nhân dân các nước trên thế giới, góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại của Đảng, tăng cường ngoại giao của Nhà nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Vận động, tạo sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ vững hòa bình, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Ba là, phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Trà Vinh, đồng thời phát huy vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh trong hoạt động ĐNND để tạo sự liên kết, thống nhất, đồng bộ và hỗ trợ lẫn nhau trong triển khai các hoạt động ĐNND trong tỉnh. Phối hợp vận động các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các hoạt động viện trợ mang tính nhân đạo nhằm mục đích cải thiện đời sống cho những người có hoàn cảnh khó khăn, với đối tượng hướng tới là vùng sâu, vùng xa, vùng đông đồng bào dân tộc Khmer, tới những người nghèo, phụ nữ, người yếu thế, trẻ em khuyết tật, mồ côi. Tăng cường quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa của tỉnh Trà Vinh gắn với các hoạt động ĐNND, công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
Bốn là, phối hợp với Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài, MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả các hình thức tập hợp, vận động kiều bào. Tiếp tục duy trì việc tổ chức họp mặt kiều bào nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm, tạo sự gắn kết, giao lưu, trao đổi thường xuyên với kiều bào và thân nhân, tăng cường thu hút sự quan tâm, tham gia của thế hệ kiều bào trẻ trong các hoạt động cộng đồng và hướng về quê hương, đất nước. Chú trọng khen thưởng người Việt Nam ở nước ngoài có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội ở các địa phương trong tỉnh.
Năm là, tăng cường tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời phát huy vai trò của đồng bào Việt Nam ở nước ngoài trong việc làm cầu nối trong hoạt động ĐNND nhằm tăng cường đoàn kết hữu nghị hợp tác với Nhân dân các nước, các tổ chức quốc tế, góp phần tạo nên môi trường hòa bình, ổn định, phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Quán triệt phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”, MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện công tác ĐNND trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực vào việc giữ vững môi trường ổn định, phát triển, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Trà Vinh với địa phương các nước trên thế giới và trong khu vực, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025./.

NGUYỄN VĂN TRIẾT
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 3
  • Trong tuần: 1 350
  • Tất cả: 608538