TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA TỈNH
Năm 2020, thực hiện hiệm vụ thông tin đối ngoại của tỉnh Trà Vinh trong bối cảnh tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, các nước lớn điều chỉnh chiến lược, vừa hợp tác, thỏa hiệp, vừa cạnh tranh, đấu tranh kiềm chế lẫn nhau quyết liệt, giành vị thế và lợi ích gây ra tình hình phức tạp tại nhiều khu vực và nhiều nước. Tình hình Biển Đông tiếp tục có những diễn biến phức tạp và căng thẳng; đại dịch Covid-19 trên thế giới nói chung, trong nước nói riêng diễn biến phức tạp, khó lường, cùng với thiên tai, bão, lũ đã ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế - xã hội của đất nước.  

Trên địa bàn tỉnh, tình hình thời tiết, biến đổi khí hậu, nhất là hạn, mặn xuất hiện sớm, kéo dài, xâm nhập sâu vào nội đồng, ảnh hưởng dịch bệnh trân gia súc, gia cầm, đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống của người dân, tác động lớn đến tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; một số vụ việc khiếu nại, tố cáo còn phức tạp; hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn; các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá…Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo, sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương, sự quyết tâm trong chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Từ đó, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh tuy không đạt kế hoạch đề ra, nhưng vẫn tăng ở mức 3,32% (đứng thứ 5 so với 13 tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 36/63 tỉnh, thành trong cả nước), tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thông tin đối ngoại của tỉnh đạt được những kết quả quan trọng: 
Công tác thông tin đối ngoại đã kịp thời thông tin cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong và ngoài tỉnh về những hoạt động đối ngọai của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình hội nhập quốc tế; tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh chính trị trong nước, khu vực và thế giới; tuyên truyền quảng bá hình ảnh đất nước, con người, truyền thống văn hóa, lịch sử của dân tộc Việt Nam và quê hương Trà Vinh; đặc biệt là tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh, thành tựu 120 năm thành lập tỉnh Trà Vinh, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020... đến Nhân dân trong nước và bạn bè ở khu vực và thế giới. Tăng cường công tác xúc tiến mời gọi đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế vào địa bàn tỉnh. Đấu tranh phản bác có hiệu quả thông tin có quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, về lịch sử vùng đất Nam Bộ của Việt Nam; tình hình Biển Đông, biên giới trên đất liền giữa Việt Nam - Campuchia… trên các phương tiện truyền thông và thông qua các tài khoản mạng xã hội của cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh. Các địa phương, đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác nắm bắt thông tin, tình hình dư luận xã hội để kịp thời định hướng dư luận không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn. Hình thức, phương tiện thông tin tuyên truyền có đổi mới như: Thông qua các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh (Báo Trà vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà vinh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của Ủy ban MTTQ tỉnh…); các hoạt động thương mại, xúc tiến hợp tác phát triển kinh tế; biên soạn sách, ấn phẩm về kinh tế, xã hội, môi trường đầu tư, kinh doanh, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư; tiềm năng, lợi thế của tỉnh cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí; giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp, hàng hóa của tỉnh tới cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân được chú trọng, duy trì quan hệ hữu nghị, hợp tác với tỉnh Battambang (Campuchía), các tổ chức nước ngoài; các đoàn khách nước ngoài đến công tác tại tỉnh, các đoàn cán bộ của tỉnh đi học tập, nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm ở nước ngoài...Công tác thông tin đối ngoại đã góp phần quan trọng vào những kết quả trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Đồng Văn Lâm tặng quà lưu niệm cho Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh Jun-ichi Kawaue, nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản năm 2018 (ảnh Bá Thi)

 Trong năm 2021, dự báo tình hình thế giới, khu vực, tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Đại dịch Covid-19 còn tiềm ẩn nguy cơ, tác động tiêu cực đến đời sống xã hội trên nhiều lĩnh vực; tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn, mặn xâm nhập; xuất phát điểm nền kinh tế của tỉnh thấp, tăng trưởng mạnh nhưng thiếu ổn định, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh chưa cao; kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ; trình độ nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu; sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư... là thời cơ, nhưng cũng là thách thức, đòi hỏi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp phải tiếp tục nỗ lực đổi mới, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn trong năm 2021 và thời gian tiếp theo.

Quán triệt nhiệm vụ:“Đẩy mạnh thông tin đối ngoại thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, các ấn phẩm thông tin đối ngoại của Trung ương, góp phần quảng bá hình ảnh của đất nước và tỉnh nhà để thu hút đầu tư nước ngoài” được nêu trong Nghị quyết của Tỉnh ủy “Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2021”, công tác thông tin đối ngoại cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau:
Một là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thông tin đối ngoại, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác thông tin đối ngoại. Qua đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan chuyên trách công tác thông tin đối ngoại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại toàn diện, đồng bộ, hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Gắn kết chặt chẽ giữa thông tin đối ngoại và thông tin đối nội.
  Hai là, đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền các sự kiện chính trị, kinh tế, đối ngoại quan trọng của đất nước, của tỉnh. Trong đó, chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng; việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của tỉnh như: Lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với các đoàn nước ngoài đến làm việc tại tỉnh; các chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các hoạt động giao lưu văn hóa, ký kết chương trình phối hợp công tác của các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp trong tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội địa phương, doanh nghiệp nước ngoài; tình hình hội nhập quốc tế của tỉnh.
Ba là, tuyên truyền quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam hòa bình, hợp tác và phát triển; những đặc trưng về lịch sử, văn hóa, con người Trà Vinh; tiềm năng, thế mạnh và các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh để thu hút đầu tư. Thường xuyên năm bắt diễn biến tình hình quốc tế, trong nước, trong tỉnh, trên cơ sở đó chủ động đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nhất là vấn đề biên giới, biển, đảo, dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, Lịch sử vùng đất Nam bộ của Việt Nam và những vấn đề quan trọng khác…. Tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021; các hoạt động chuẩn bị Kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Trà Vinh (1992 - 2022).
Bốn là, phát huy tính chủ động, đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa các phương thức thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại, thực hiện tốt phương châm “Chính xác, kịp thời, sinh động, phù hợp tường đối tượng”. Huy động mọi khả năng, mọi phương tiện, mọi hình thức, đặc biệt là phương thức truyền thông mới trên nền tảng Internet, mạng xã hội, không gian mạng; coi trọng thông tin bằng song ngữ Việt - Khmer, Việt - Anh… Làm tốt công tác phát ngôn, chủ động hơn trong việc cung cấp thông tin cho báo chí trong và ngoài tỉnh, cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, định hướng thông tin báo chí và dư luận xã hội để giành thế chủ động trong thông tin. Tăng cường hợp tác trao đổi, chia sẻ thông tin với các với các cơ quan báo, đài Trung ương, góp phần đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh.
Năm là, tổ chức tốt các sự kiện văn hóa, thu hút du lịch (trong điều kiện đã khống chế dịch bệnh Covid-19, không còn giãn cách xã hội) đi kèm các hoạt động quảng bá tiềm năng kinh tế, khả năng hợp tác của tỉnh; tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại, du lich, đầu tư ngoài tỉnh, ngoài nước. Thúc đẩy các hoạt động ngoại giao Nhà nước với đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Coi trọng việc cung cấp thông tin và vận động người Trà Vinh đang định cư ở nước ngoài hướng về quê hương đất nước.
Công tác thông tin đối ngoại là một bộ phận rất quan trọng trong công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng của Đảng và là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của  cả hệ thống chính trị, trước hết là của các cơ quan chuyên trách công tác thông tin đối ngoại dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng. Vì vậy, cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trên địa bàn tỉnh để thực hiện có hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong năm 2021 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của tỉnh. 

TRẦN BÌNH TRỌNG
Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn
Văn hóa - Xã hội, UBMTTQ tỉnh

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 10
  • Trong tuần: 1 153
  • Tất cả: 603848