Hội Văn học Nghệ thuật Trà Vinh tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”
Chiều ngày 22/3, Hội Văn học Nghệ thuật phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943-2023). 

Đại biểu tham dự buổi nói chuyện chuyên đề kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam”

Đến dự có đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Bùi Quang Huy, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy Trà Vinh; đồng chí Kiên Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Tiết Cường, Phó Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh, các đồng chí lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Đội Biên phòng tỉnh, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật, các đồng chí trong Ban Giám hiệu Trường Chính trị, các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn thành phố Trà Vinh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố cùng hơn 200 đại biểu là hội viên, văn nghệ sĩ tham dự. 

 

Đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu đề dẫn, gợi mở tại buổi nói chuyện chuyên đề kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam”

Tại buổi nói chuyện chuyên đề, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái đã phát biểu đề dẫn, gợi mở buổi nói chuyện về “Đề cương về văn hóa Việt Nam” và một số nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh 80 năm đã qua, Đề cương về văn hóa Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị, vẫn là ngọn đuốc “soi đường cho quốc dân” đi đến thắng lợi; tạo động lực để toàn Đảng, toàn dân ta nỗ lực, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, phát huy sức mạnh của văn hóa và con người Việt Nam - nguồn lực nội sinh của dân tộc nhằm xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 
Với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí tin tưởng và mong rằng, các đơn vị sẽ khai thác tốt các giá trị của Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943, vận dụng hiệu quả vào lĩnh vực công tác của mình, góp phần triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục có những hoạt động năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; thiết thực, hiệu quả cao hơn nữa, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo văn nghệ sĩ, trí thức và các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc; dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, tạo thành sức mạnh to lớn để xây dựng Trà Vinh ngày càng văn minh, phát triển.
Tại buổi nói chuyện chuyên đề các đồng chí báo cáo viên đã tập trung làm rõ, sâu sắc các nội dung: Phát huy giá trị, ý nghĩa, tầm vóc của Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943 và một số nhiệm vụ của văn hóa trong thời gian tới do đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Sum trình bày; đồng chí Lê Văn Bài Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật đã khái quát một số phong trào và hoạt động văn hóa, văn nghệ ở Trà Vinh trong thời gian qua; trình bày những hoạt động tiêu biểu của Chi hội Văn Nghệ Khmer thời gian qua do đồng chí Thạch Sết, nguyên Phó Giám đốc Đài Phát thanh truyền hình Trà Vinh, Chi hội trưởng Chi hội Văn Nghệ Khmer. 

Đồng chí Lê Văn Bài, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật khái quát một số phong trào và hoạt động văn hóa, văn nghệ ở Trà Vinh trong thời gian qua

Buổi nói chuyện chuyên đề nhận được phát biểu của đồng chí Bùi Quang Huy, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh về nội dung Trà Vinh thực hiện Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943, đồng chí đánh giá cao việc đội ngũ những người làm công tác văn hóa nói chung ở Trà Vinh hiện nay có khả năng tiếp cận, quán triệt, thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp về “xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, “xây dựng và phát triển nền văn hóa và con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước” cũng như của Tỉnh ủy đề ra. Nhiều di tích văn hóa lịch sử (cấp quốc gia, cấp tỉnh) được bảo quản trùng tu góp phần làm điểm nhấn quảng bá du lịch. Hội Văn học Nghệ thuật từ sau ngày tái lập tỉnh đến nay xuất bản được hơn 60 đầu sách tiêu biểu. Tạp chí Văn nghệ chữ phổ thông xuất bản 138 số (mỗi số 500 bản), Tạp chí Văn nghệ chữ Khmer xuất bản 33 số (xuất bản 400 bản). Bảo tàng tổng hợp tỉnh hiện lưu giữ hàng ngàn hiện vật có giá trị cần được tiếp tục bảo tồn và phát huy trong công tác giáo dục lịch sử văn hóa tỉnh nhà, góp phần làm phong phú truyền thống văn hoá xây dựng, phát triển của tỉnh. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới để thiết thực kỷ niệm “80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam”, đề nghị những tổ chức và cá nhân hoạt động văn hoá trong Tỉnh phải sớm khắc phục những yếu kém của mình, phát huy mọi năng lực, trí tuệ của mình làm cho hoạt động văn hóa ngày càng phong phú, hấp dẫn, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị Tỉnh. Hy vọng sắp tới chúng ta sẽ có những văn nghệ sĩ, nhà báo, nhà văn hóa có tầm cỡ quốc gia làm rạng rỡ thêm quê hương Trà Vinh. 

 
Đồng chí Bùi Quang Huy, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
nguyên Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh khái quát một số phong trào và hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật ở Trà Vinh thời gian qua trong việc thực hiện Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943

Buổi nói chuyện chuyên đề đã giúp cán bộ lãnh đạo quản lý, đảng viên, hội viên, văn nghệ sĩ thấm nhuần ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn, sự trường tồn và tầm ảnh hưởng của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” năm 1943 trong thời gian 80 năm qua, góp phần thiết thực quán triệt, làm sâu sắc nội dung, giá trị của Đề cương và nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh; là cơ sở để tiếp tục góp phần thực hiện có hiệu quả đường lối phát triển văn hóa của Đảng trong điều kiện đất nước đổi mới và hội nhập ngày càng sâu rộng./.

Anh Thư

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 2
  • Trong tuần: 1 349
  • Tất cả: 608537