Một số kết quả nổi bật trong công tác tham gia xây dựng Đảng,xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018
Đầu năm 2018, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh ở địa phương. Công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trong thời gian qua đã tập trung thực hiện đạt được một số kết quả quan trọng như sau:

Hội nghị tiếp xúc cử tri ngành giáo dục

Về tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật:

6 tháng đầu năm, MTTQ Việt Nam các cấp đã tuyên truyền được 9.948 cuộc, có 318.306 lượt người tham dự và kiến thức về pháp luật của người dân ngày càng được nâng lên. Nội dung tuyên truyền được chú trọng các dự án luật có liên quan trực tiếp tới quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức bộ máy Nhà nước, của MTTQ Việt Nam và cả hệ thống chính trị như: Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật MTTQ Việt Nam, Luật giao thông đường thủy, Luật giao thông đường bộ, Luật Nghĩa vụ Quân sự, Pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (chủ yếu là về những việc dân biết, dân bàn, dân kiểm tra), công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở.

Tổ chức xây dựng mới và nhân rộng các mô hình điểm, các Nhóm nòng cốt, Câu lạc bộ về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư gắn với chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời hướng dẫn MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng và chính quyền với Nhân dân cấp xã nhằm thực hiện tốt vai trò“Mặt trận lắng nghe Nhân dân nói” và “Nói cho Nhân dân nghe” được 02 cuộc tại xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành; xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần.

Về công tác giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị:

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ký kết kế hoạch phối hợp với Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh thực hiện giám sát 10 nội dung, trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì trực tiếp giám sát 04 nội dung, phối hợp Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội giám sát 6 nội dung, những nội dung giám sát được Nhân dân quan tâm và phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế của từng địa phương và đã được Thường trực Tỉnh ủy thống nhất.

Đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Hội LHPN tỉnh đã tổ chức giám sát được 2 nội dung là giám sát trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã trong việc áp dụng các quy định của pháp luật trong tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và giám sát việc triển khai thực hiện Luật Trẻ em năm 2016. Các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện nhiệm vụ giám sát bằng đoàn giám sát của MTTQ Việt Nam vào những tháng cuối năm 2018.
Về công tác phối hợp giám sát:

Thực hiện theo sự phân công của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn tổ chức kiểm tra, giám sát 02 nội dung chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện nhiệm vụ tập trung của Tỉnh ủy về “Tập trung chỉ đạo khai thác tốt tiềm năng kinh tế biển trở thành kinh tế mũi nhọn của tỉnh gắn với thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Định An”.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh còn tham gia phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Trà Vinh, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và những nội dung, sự việc gây bức xúc, dư luận trong Nhân dân. Tham gia cùng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kiểm sát về công tác tạm giữ, tạm giam và quản lý giáo dục phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh và Trại giam Bến Giá thuộc Bộ Công an. Ban Thường trực phối hợp cùng các cơ quan chức năng của tỉnh giám sát trên 20 cuộc về một số nội dung trong thực hiện chính sách, pháp luật và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở các địa phương. Công tác giám sát ở cấp huyện, cấp xã cũng được tập trung thực hiện. Tham gia đoàn liên ngành thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nhân dịp Tết Nguyên đán và tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh...

Về phản biện xã hội:

Tổ chức hội nghị lấy ý kiến các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về đề xuất nội dung sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII. Tổ chức hội nghị phản biện và tham gia đóng góp ý kiến vào 59 dự thảo Luật do Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Trà Vinh và các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh, các Sở, ngành gửi lấy ý kiến. Điển hình như tổ chức hội nghị phản biện kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến 2030; dự thảo Nghị quyết về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôi việc theo nguyện vọng...

Về tiếp xúc với cử tri:

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh phối hợp tổ chức 04 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội khóa XIV và 47 cuộc tiếp xúc của đại biểu HĐND tỉnh khóa IX với hơn 5.100 lượt cử tri trong tỉnh, qua đó cử tri phát biểu 658 lượt ý kiến, kiến nghị; các cơ quan chức năng và đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND 3 cấp giải trình tại chỗ 542 ý kiến; đồng thời tiếp thu, ghi nhận 116 kiến nghị. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được tổng hợp đầy đủ và báo cáo kịp thời về Mặt trận Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Nhìn chung, các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân đều được các cơ quan chức năng trong tỉnh trả lời làm rõ hoặc ghi nhận để xem xét giải quyết.

Về thực hiện các chương trình phối hợp với các cơ quan Nhà nước:

Công tác phối kết hợp giữa Ban Thường trực với các cơ quan Đảng, chính quyền và các tổ chức thành viên tiếp tục được triển khai thực hiện ngày càng đồng bộ, có hiệu quả. Ban Thường trực đã và đang triển khai thực hiện gần 20 chương trình, kế hoạch phối hợp với cơ quan Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội, gồm: Quy chế phối hợp với Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; Thanh tra, Sở Tư pháp, Hội Luật gia, Đoàn Luật sự; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Công an tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Dân tộc tỉnh; Báo Trà Vinh, Đài PT-TH, Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại tỉnh Trà Vinh và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Trà Vinh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo; Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh.

Về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở:

Việc triển khai thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị quyết liên tịch số 09/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Nhìn chung đã có những tác động tích cực, phát huy được quyền làm chủ của Nhân dân. Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở 6 tháng đầu năm đã tổ chức và phối hợp giám sát được 619 cuộc đối với các nội dung thuộc phạm vi giám sát. Qua giám sát có kịp thời phát hiện một số sai sót nhỏ và kiến nghị với chủ đầu tư, đối tượng được giám sát khắc phục theo yêu cầu.

Về công tác hòa giải:

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt việc phối hợp tham gia công tác tiếp công dân, tham gia công tác hòa giải ở cơ sở và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và các tổ hòa giải tiếp nhận 592 vụ việc, đưa ra hòa giải 512vụ, hòa giải thành 392 vụ, đạt 76,56%; còn lại chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền và tiếp tục tổ chức xác minh đưa ra hòa giải. 

Về công tác tiếp công dân:

Bộ phận tiếp công dân thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp 03 lượt công dân, nhận 15 đơn thư khiếu nại, phản ánh của công dân. Qua nghiên cứu đơn nhận thấy đa số các đơn đã được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, tuy nhiên người dân vẫn không đồng tình với cách giải quyết của các cơ quan Nhà nước nên tiếp tục khiếu nại kéo dài. Sau khi nghiên cứu và phân loại đơn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành công văn hướng dẫn và trả lời cho công dân 10 đơn, chuyển 05 đơn đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Bên cạnh đó còn tham gia cùng các ngành chức năng tỉnh tuyên truyền, vận động, thuyết phục và dự đối thoại trực tiếp với những hộ dân bức xúc, gây rối tại Thanh tra tỉnh và tại Phòng tiếp Công dân UBND tỉnh./.


Bài, ảnh: Nguyễn Nhật Tường
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 80
  • Trong tuần: 698
  • Tất cả: 595442